Men Vi Sinh

Men vi sinh dùng cho xử lý nước thải gồm có : Men vi xinh hiếu khí, kỵ khí và tùy tiện

Men vi sinh

Men vi sinh

Các loại men vi sinh hiện nay không chỉ được ứng dụng trong xử lý nước thải, xử lý ao hồ nuôi thủy sản mà còn được ứng dụng khá nhiều trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, môi trường, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc…