Lõi lọc than nén CTO 20inch

70.000

Sn phm: Lõi lc than nén CTO

Tên gi khác: Lõi than hạt, Lõi UDF

Kích thước:  20 inch